De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis.

De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen. De regeling richt zich op mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop, (waaronder ouderen) die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben.

Bestaande E-health toepassing

De regeling is bedoeld voor het structureel vermeerderen van het aantal gebruikers van bestaande e-health toepassingen. Niet voor het in gebruik nemen van nieuwe toepassingen. Het betreft digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Daarnaast betreft het bestaande toepassingen die al structureel gebruikt worden door 100 cliënten in Nederland, waarvan 10 cliënten van de aanbieder van zorg en/of ondersteuning in het innovatiecluster.
Voorbeelden van digitale toepassingen zijn alarmering, leefstijlmonitoring, communicatieplatforms tussen professionals en cliënten/mantelzorgers, etc. Het zijn toepassingen die bijdragen aan veiligheid, dagstructurering, sociale contacten, etc.

Wijzigingen per 1 februari 2020

 

Budget voor Visie vorming

Er komt dus een extra subsidie als optionele voorfase van de SET (van maximaal €20.000) beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap tot een aanvraag voor de SET te komen. De doorvertaling van deze visie naar een concreet activiteitenplan kan namelijk gebruikt worden voor het doen van een SET aanvraag.

De ondergrens voor een subsidieaanvraag gaat omlaag

Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een SET aanvraag te doen: het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.

Verruiming van de opleidingskosten, hier zijn geen restricties meer aan verbonden.

Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

 

Voorwaarden SET

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden onderstaande voorwaarden:

 • Het innovatiecluster bestaat tenminste uit één aanbieder en één inkoper van zorg en/of ondersteuning.
 • Het activiteitenplan van het innovatiecluster is gericht op:
  – het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten;
  – het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen, én
  – het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken
 • Het betreft de opschaling en borging van digitale e-health toepassingen
  – die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen of ontzorgen en
  – die structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt.
 • Van deze 100 maken er minimaal 10 gebruik van de aanbieder betrokken bij dit innovatiecluster.
 • De looptijd van een project is maximaal 3 jaar.
 • Er is een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper en eventueel andere deelnemers in het innovatiecluster.
 • De inkoper is de gehele subsidieperiode in het innovatiecluster betrokken.
 • Het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling.
 • Er is geen subsidie verstrekt voor dezelfde activiteiten van een andere regeling.
 • Het innovatiecluster is in staat om het eigen aandeel in de projectkosten te financieren.
 • Er is geen subsidie beschikbaar voor toepassingen die gericht zijn op het verplaatsen van de ziekenhuiszorg naar huis en de uitwisseling van gegevens.

Bron : ZonMw – Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)